Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych użytkownika serwisu informacyjnego m.st. Warszawy

 1. Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu ("RODO").

 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest Prezydent m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (00-950), Pl. Bankowy 3/5.

 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem email: iod@um.warszawa.pl.

 4. Podstawą prawną, uprawniającą Administratora do przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest:

  1. prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

  2. wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 5. Podanie danych osobowych wymagane będzie w celu uzyskania dostępu do konkretnej usługi Serwisu przez Użytkownika, tj.:

  1. Subskrypcji newslettera,

  2. Możliwości komentowania poszczególnych artykułów, wydarzeń,

  3. Udziału w konkursach, ankietach, zapisy na wydarzenia ,

  4. Korzystania ze skrzynki e-mail.

 6. W przypadkach opisanych w pkt 4, Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika:

  1. Imię i nazwisko,

  2. Nick,

  3. Numer telefonu,

  4. Adres poczty elektronicznej,

  5. Adres zamieszkania,

  6. Data urodzenia.

 7. Ponadto Użytkownik ma możliwość wyrażenia zgody na udostępnianie danych osobowych, o których mowa w pkt 6, Administratorowi w celach marketingowych Administratora.

 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania.

 9. Odbiorcami danych osobowych mogą być:

  1. podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności podmioty świadczące na jego rzecz usługi informatyczne i pocztowe,

  2. organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa,

  3. podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody.

 10. Użytkownik ma prawo do:

  1. dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;

  2. żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;

  3. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

   1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

   2. nie ma podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych;

   3. wniesiony został sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;

   4. dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

   5. dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

  4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

   1. zaistnieją przyczyny związane z szczególną sytuacją,

   2. dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, infolinia telefoniczna: 606-950-000) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych;

  7. wycofania zgody w dowolnym momencie – w stosunku do danych przetwarzanych na jej podstawie;

  8. przenoszenia danych – w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody, w przypadku, gdy ich przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Dane osobowe w ZGN Mokotów

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, zwanym dalej ZGN Mokotów jest: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, ul. Irysowa 19, 02-660 Warszawa.

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania ZGN Mokotów, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w ZGN Mokotów za pomocą adresu: iod@zgnmokotow.waw.pl.