Drzewa

ZGN Mokotów na stronie mapa.um.warszawa.pl zamieszcza informacje dotyczące lokalizacji drzew przeznaczonych do wymiany wraz z wnioskami oraz decyzjami Marszałka Województwa Mazowieckiego w postaci pliku pdf. Dzięki temu każdy mieszkaniec może na bieżąco sprawdzić, które z drzew w okolicy planowane do usunięcia i z jakiego powodu.

Drzewa objęte wnioskami o wycinkę oznaczone są na żółto.
Drzewa, w przypadku których wydano decyzję zezwalającą na usunięcie oznaczone są na czerwono.

Często zadawane pytania dotyczące wycinki

Usunięcie drzew lub krzewów znajdujących się na terenie administrowanym przez ZGN Mokotów wiąże się z koniecznością uzyskania zgody w formie decyzji administracyjnej – art. 83 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2018 poz. 142). Zgodę na usunięcie drzew lub krzewów wydaje Marszałek Województwa Mazowieckiego. Z kolei zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Wniosek o wycinkę drzew i krzewów może złożyć właściciel nieruchomości, jej najemca lub dzierżawca, jeśli posiada zgodę właściciela. 

 • krzewów rosnących w skupisku, których powierzchnia przekracza 25 m2,
 • drzew których obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:
 • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
 • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platana klonolistnego,
 • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
 1. Wniosek

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i/lub krzewów przygotowywany jest po oględzinach pracowników (Inspektorów Nadzoru Zieleni) Działu Zieleni, którzy prowadzą bieżące przeglądy terenów, weryfikują zgłoszenia i wnioski  mieszkańców, wspólnot mieszkaniowych lub administratorów.

We wniosku wskazana jest przyczyna zamiaru usunięcia rośliny, obwód pnia mierzony na wysokości 130cm, nazwa gatunkowa, dokładna lokalizacja

 1. Oględziny

Wskazane we wniosku drzewa/krzewy poddane zostają komisyjnym oględzinom z udziałem pracowników Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje Wojewódzki Konserwator Zabytków

 1.  Decyzja

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji administracyjnej zezwalającej na wycinkę ZGN Mokotów zleca usunięcie drzewa/krzewów wykonawcy. Termin wycinki określany jest przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Nasadzenia i realizacje

ZGN Mokotów mając na uwadze, że zieleń miejska pełni wiele istotnych funkcji zarówno rekreacyjnych, ekologicznych i estetycznych, dokłada wszelkich starań, aby była ona zadbana i utrzymana w jak najlepszej kondycji. Tylko w 2021 r. na terenach administrowanych przez tutejszy Zakład nasadzono 229 drzew w ramach nasadzeń zastępczych oraz ok. 1 890 szt. krzewów oraz założono dwie łąki kwietne.

Sukcesywnie wzbogacamy również krajobraz Mokotowa o elementy małej architektury, tj. stojaki rowerowe, kosze i ławki. Zieleni przybywa również dzięki projektom z budżetu obywatelskiego, które ZGN Mokotów realizuje na swoich terenach. Poniżej jeden z takich projektów z 2021 r. pt. „Zielony prostokąt w sercu Mokotowa”

 

Wyróżnione wydarzenia

Trawniki i krzewy

ZGN Mokotów zgodnie z wytycznymi Zarządu Zieleni m.st. Warszawy planuje prace polegające na koszeniu trawników we wnętrzach podwórzowych zgodnie ze zróżnicowanym reżimem koszenia wprowadzonym kilka lat temu. Reżim ten zakłada trzykrotne ich koszenie w ciągu roku – to minimalna ilość, by zapewnić właściwą pielęgnację muraw z jednoczesnym uwzględnieniem przeciwdziałania skutkom zachodzących zmian klimatycznych. Ponadto na bieżąco obserwujemy sytuację przyrodniczą (m.in. przyrost traw) i warunki pogodowe (występowanie przedłużającej się fali upałów). Od nich uzależniamy rodzaj, zakres i częstotliwość prac podejmowanych na danym terenie.

 

Więcej informacji

Informujemy, że od 16 maja br. ZGN Mokotów rozpoczyna pierwsze koszenie trawników na terenach administrowanych przez tutejszy Zakład. Koszenia odbywają się z uwzględnieniem panującej sytuacji przyrodniczej (m.in. przyrostu traw) i warunków pogodowych (występowanie przedłużających się fali upałów). Od nich uzależniamy rodzaj, zakres i częstotliwość prac podejmowanych na danym terenie.

Cięcia formujące krzewów i żywopłotów na terenach zarządzanych przez ZGN Mokotów wykonywane są dwa razy w ciągu roku – pierwszy raz późną wiosną po rozpoczęciu wzrostu, drugi-późnym latem/wczesną jesienią, w celu ograniczenia rozmiarów roślin.

Ponadto w zależności od występujących potrzeb wykonywane są cięcia odmładzające w okresie spoczynku roślin oraz cięcia korygujące i pielęgnacyjne.

 • Cięcia odmładzające – wykonywane są głównie na krzewach o słabej żywotności lub zdeformowanym pokroju. Polegają na wycinaniu starszych, często przerośniętych gałęzi, aby umożliwić rozwój silnych, zdrowych młodych pędów.
 • Cięcia o charakterze czysto pielęgnacyjnym – polegające na usunięciu uszkodzonych, suchych, bądź zdeformowanych gałęzi oraz konarów. Wykonywane najczęściej wczesną wiosną tuż po rozpoczęciu okresu wegetacyjnego roślin. Ułatwia to w dużym stopniu zidentyfikowanie, które z części krzewów wymagają usunięcia z powodu złego stanu fitosanitarnego.
 • Cięcia korygujące przeprowadza się, gdy krzewy są w stanie bezlistnym. Zabieg ten ma na celu usunięcie pędów znacząco odbiegających od pożądanego zwięzłego i regularnego zarysu krzewu jak również wycinkę gałęzi wrastających do wewnątrz korony. Zaleca się zwrócenie szczególnej uwagi na miejsca otarć kory krzewu i w miarę możliwości usunięcie pędów krzyżujących się w tych miejscach.
 • Cięcia formujące przeprowadzane są w zależności od gatunku przycinanej rośliny. Krzewy pozbawiane są przyrostów (nawet do 50%) tegoroczny lub zeszłorocznych w celu utrzymania pożądanej formy, zagęszczenia korony.