Wykazy i informacje o decyzjach

Wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
Wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu